Dịch vụ đánh giá Bảo mật Hạ tầng CNTT

Dịch vụ đánh giá tính an toàn của cơ sở hạ tầng CNTT bằng cách khai thác các lỗ hổng trên hạ tầng mạng. Những lỗ hổng này có thể tồn tại trong hệ điều hành, dịch vụ và các lỗi của ứng dụng, các lỗi thuộc về cấu hình hoặc những rủi ro do hành vi của người dùng. Các đánh giá cũng hữu ích trong việc xác nhận tính hiệu quả của các cơ chế phòng thủ, cũng như sự tuân thủ của người dùng đối với các chính sách bảo mật.

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ:

    • Giúp khách hàng có báo cáo tổng quan và các lỗ hỗng của hệ thống
    • Có kế hoạch vá lỗ hổng đảm bảo bảo mật
    • Có kế hoạch đầu tư hoàn thiện hệ thống

Dịch vụ đánh giá Bảo mật Hạ tầng CNTT - pentest

This entry was posted in . Bookmark the permalink.